Teknologicenter.dk

Handelsbetingelser

1. Aftalegrundlag
1.1 Nærværende betingelser gælder for alle aftaler om Industrielt
Teknologicenter for Ringkøbing-Skjern Kommune F.m.b.a., CVR-nr. 37 63
14 93 (ITC) levering af print og ydelser til erhvervskunder.

1.2 Nærværende betingelser udgør sammen med ITC’s tilbud og ordre-
bekræftelse det samlede aftalegrundlag om ITC’s levering af print og
ydelser til kunden (aftalegrundlaget). Kundens eventuelle betingelser
trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til ITC udgør ikke en del af
aftalegrundlaget.

1.3 Ændringer og tillæg til aftalegrundlaget er kun gældende, hvis
parterne har aftalt dem skriftligt.

1.4 Nærværende betingelser er kun gyldige i det omfang, de ikke er
fraveget ved en anden skriftlig aftale.

1.5 Nærværende betingelser skal være gjort tilgængelige for Kunden før
eller senest samtidig med aftalens indgåelse.

2. Print og ydelser
2.1 ITC producerer og leverer ikke produkter eller ydelser i egentlig
forstand. ITC producerer print og ydelser efter anvisninger og tegninger
m.v. fra Kunden.

2.2 Print, som ITC leverer til Kunden, er nye og overholder dansk lovgiv-
ning ved leveringen. Print er printet i 3D printere m.v., hvilket medfører,
at print kan have mindre afvigelser fra det ønskede og printene imellem
(f.eks. f.s.v.a. mål).

2.3 Ydelser, som ITC leverer til Kunden, udføres fagligt korrekt og
overholder dansk lovgivning ved leveringen.

3. Tilbud, ordre og ordrebekræftelse
3.1 ITC’s tilbud er gældende i 10 dage beregnet fra den dag tilbuddet er
dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet (acceptfristen). Efter
udløbet af acceptfristen, bortfalder ITC’s tilbud automatisk. ITC’s tilbud
kan endvidere bortfalde, hvis en underleverance eller komponent er
udsolgt, eller leveringsbetingelserne ændres fra f.eks. en
underleverandørs side.

3.2 Accept af tilbud, der er ITC i hænde efter acceptfristens udløb, er
ikke bindende for ITC, medmindre ITC meddeler Kunden andet.

3.3 ITC forbeholder sig ret til at pålægge gebyr ved ekspedition af ordrer.

3.4 ITC forbeholder sig retten til at foretage ændringer i leverancen indtil
leveringstidspunktet; men ITC garanterer i så fald som minimum en
tilsvarende leverance.

3.5 Kunden kan alene påberåbe sig vilkårene i disse betingelser, eller i en
eventuel individuel aftale mellem parterne. Oplysninger, som ITC har
fremsat mundtligt, på internettet, i brochurer o.l. er således uden rele-
vans for bedømmelsen af leverancen.

3.6 ITC tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på print
eller ydelser til Kunden skriftligt senest 3 arbejdsdage efter modtagelse
af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at
binde ITC.

3.7 Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre uden ITC’s skriftlige accept.

3.8 Hvis ITC’s bekræftelse af en ordre ikke stemmer overens med Kun-
dens ordre eller aftalegrundlaget, og hvis Kunden ikke ønsker at accep-
tere de uoverensstemmende vilkår, skal Kunden meddele det til ITC
skriftligt senest 2 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I
modsat fald er Kunden bundet af ordrebekræftelsen.

4. Priser og leveringssted
4.1 Priser fremgår af ITC’s tilbud og ordrebekræftelse.

4.2 Alle priser er i danske kroner. Der henvises til pkt. 5 vedrørende
omkostninger til fragt, forsikringer mm.

4.3 Levering foregår efter konkret aftale mellem ITC og Kunden.
Risikoen overgår til Kunden ved levering.

4.4 Levering kan som udgangspunkt ske ved afhentning i Smedenes
Hus, Bredgade 77, 6940 Lem.

4.5 Leveringstidspunktet oplyses af ITC med forbehold for evt. under-
leverandørforsinkelse. Hvis ITC bliver bekendt med, at der vil opstå en
underleverandørforsinkelse eller anser dette for sandsynligt, vil Kun-
den omgående blive underrettet med oplysning om forventet nyt
leveringstidspunkt.

4.6 I tilfælde af væsentlig forsinkelse fra ITC’s side, har Kunden ret til
at hæve leveringen. Hvis der er aftalt løbende levering, er Kunden dog
alene berettiget til at hæve for så vidt angår den forsinkede delleve-
rance.

4.7 ITC kan i intet tilfælde holdes ansvarlig for Kundens eventuelle
indirekte tab som følge af en forsinket eller manglende leverance. ITC
kan endvidere kun holdes ansvarlig for eventuelle direkte tab, hvis der
er tale om væsentlig misligholdelse af aftalen fra ITC’s side forudsat at
Kunden kan godtgøre at have lidt et tab som følge af forsinkelsen.

5. Omkostninger til fragt, forsikringer mm.
5.1 De i tilbuddet anførte priser er eksklusiv omkostninger til fragt,
forsendelse, forsikring, emballage, installation, moms og eventuelle
statsafgifter, medmindre andet er aftalt.

6. Betaling
6.1 ITC’s betalingsbetingelser er ”Netto 8 dage” fra fakturadato med-
mindre andet er skriftlig aftalt.

6.2 Hvis Kunden ikke betaler inden sidste rettidige betalingsdag, og
forsinkelsen ikke skyldes ITC’s forhold, er ITC berettiget til at beregne
morarenter fra forfaldsdagen i overensstemmelse med national-
bankens til enhver tid gældende rentesats og til at opkræve betaling
for alle fakturerede og leverede varer, uanset tidligere aftalte
betalings- eller kreditbetingelser.

6.3 Betaling skal ske ved bankoverførsel til ITC’s bankkonto.

7. Ejendomsforbehold og sikkerhedsstillelse
7.1 ITC bevarer ejendomsretten til de leverede print eller ydelser,
uanset om levering har fundet sted, indtil ITC’s samlede omkostninger
i forbindelse med aftalen og eventuelle renter/gebyrer er betalt.

7.2 ITC er til enhver tid i forbindelse med eller efter aftalens indgåelse
berettiget til at kræve betryggende sikkerhedsstillelse for ITC’s sam-
lede omkostninger i forbindelse med aftalen.

8. Annullering og ændring af ordrer
8.1 Efter ITC har fremsendt en ordrebekræftelse til Kunden, har Kun-
den ikke ret til at ændre eller annullere ordren.

8.2 Vælger Kunden alligevel at annullere ordren, er Kunden forpligtet
til at erstatte ITC’s mistede fortjeneste.


9. Undersøgelsespligt og reklamation
9.1 Kunden skal straks ved leveringen, og altid inden ibrugtagning, gen-
nemgå de leverede print eller ydelser for at sikre at de er uden mangler.

9.2 Hvis Kunden i forbindelse med sin undersøgelse af print eller ydelser-
ne konstaterer, at der er mangler, skal Kunden straks give ITC besked om
manglerne. Ved øvrige mangler, herunder skjulte mangler, som først
viser sig på et senere tidspunkt, skal Kunden reklamere straks efter at
Kunden burde have opdaget manglen og senest 2 år efter levering har
fundet sted.

9.3 Undlader Kunden, at underrette ITC straks efter, at Kunden er blevet
opmærksom på en mangel, kan Kunden ikke senere gøre disse mangler
gældende overfor ITC.

9.4 Mangler opstået som følge af overlast, usædvanlig brug eller almin-
deligt slid, omfattes ikke af ITC’s ansvar.

10. Garanti
10.1 ITC garanterer, at print eller ydelser leveres i overensstemmelse
med de aftalte specifikationer.

10.2 ITC garanterer ikke, at print eller ydelserne kan opfylde deres for-
mål eller er egnet hertil.

10.3 ITC yder ingen garantier i øvrigt.

11. Ansvarsbegrænsning
11.1 ITC’s erstatningsansvar for mangler, kan ikke overstige Kundens
samlede betaling for print eller ydelser.

11.2 ITC fraskriver sig ethvert muligt ansvar for ethvert tab og/eller
skade, som Kunden eller andre måtte lide som følge at brugen af de
leverede print eller ydelser.

11.3 ITC er ikke ansvarlig for indirekte tab, følgeskader, driftstab, tab af
data og omkostninger til disses retablering og tab af fortjeneste, uanset
om dette skyldes simpel eller grov uagtsomhed.

11.4 I det omfang ITC måtte blive pålagt ansvar over for tredjemand, er
Kunden forpligtet til at holde ITC skadesløs, i det omfang et sådant
ansvar rækker ud over de ovenfor fastsatte grænser.

11.5 Ovenstående gælder tilsvarende ITC’s ansvar som følge af
forsinkelser af leveringer.

12. Produktansvar
12.1 ITC bærer ikke ansvaret for Kundens anvendelse af print eller ydel-
ser eller fejl og mangler forårsaget heraf.

12.2 ITC producerer og leverer ikke produkter eller ydelser i egentlig
forstand. ITC producerer print eller ydelser efter anvisninger og tegnin-
ger m.v. fra Kunden. Print eller ydelser produceres derfor på Kundens
ansvar.

12.3 ITC er kun ansvarlig for produktansvar med hensyn til leverede pro-
dukter, i det omfang et sådant ansvar følger af ufravigelig lovgivning.

12.4 Kunden skal holde ITC skadesløs, i det omfang ITC måtte ifalde
produktansvar herudover.

13. Ansvarsfrihed force majeure
13.1 Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, når de ind-
træffer efter aftalens indgåelse og forhindrer dens opfyldelse.

13.2 Arbejdskonflikter, strejker, lockout og enhver anden omstændig-
hed som parterne ikke har været herre over, såsom brand, epidemi,
krig, uforudsete militærindkaldelser, sabotagehandlinger, beslaglæg-
gelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transport-
midler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraftsmidler, og
mangler ved leverancer fra underleverandører, eller forsinkelse med
sådanne leverancer, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte
omstændigheder.

13.3 Den part, som ønsker at påberåbe sig nogen af de nævnte om-
stændigheder, skal hurtigst muligt underrette den anden part om
hvilken begivenhed, der er indtrådt, og hvornår det forventes at den
ophører.

13.4 Begge parter er berettigede til, ved skriftlig meddelelse til den
anden, at hæve aftalen, når dens opfyldelse inden for en rimelig tid
bliver umulig på grund af nogen af de i pkt. 13.2 nævnte omstændig-
heder.

14. Immaterielle rettigheder
11.1 Hvis leverede print eller ydelser krænker tredjeparts immaterielle
rettigheder, er ITC ikke ansvarlig herfor over for Kunden eller
tredjepart – eventuelle krænkelser er således Kundens ansvar.

15. Fortrolighed
15.1 Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand
til at bruge ITC’s erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uan-
set art, som ikke er offentligt tilgængelige.

15.2 Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaf-
fe sig kendskab til eller rådighed over ITC’s fortrolige oplysninger som
beskrevet i pkt. 15.1. Kunden skal omgås og opbevare oplysningerne
forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.

15.3 Kundens forpligtelser efter pkt. 15.1 og – 15.2 gælder under
parternes samhandel og uden tidsbegrænsning efter samhandlens
ophør uanset årsagen til ophøret.

16. Afgørelse af tvister
16.1 Nærværende betingelser og parternes samhandel er underlagt
dansk lov og værneting.

16.2 Enhver tvist eller uoverensstemmelse, som måtte opstå i forbin-
delse med parternes samhandel, skal forsøges løst gennem forhand-
ling. Hvis det ikke på denne måde lykkes parterne, at finde en mindelig
løsning på tvisten, er enhver af parterne berettigede til at indbringe
sagen til retten på det sted, hvor ITC har sit forretningsmæssige hjem-
sted.